Klauzula informacyjna
RODO


 

Szanowni Państwo

 

 

Mając na uwadze treść przepisów Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], informujemy Państwa że:

 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

PBHU OBIEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kiełpinie przy ulicy Dolnej 7A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000343927, NIP: 5891975064, REGON: 22091752100000 (dalej zwana też: „PBHU OBIEKT” bądź „Administratorem Danych”)

Nasze dane kontaktowe, za pomocą których można się z nami kontaktować:

adres siedziby spółki: ulica Dolna 7A, 83-307 Kiełpino

adres e-mail: biuro@pbhuobiekt.com,

tel.: +48 58 694 25 78; 661 140 140,

 

 

2. Cele przetwarzania danych osobowych i czasokres ich przetwarzania:

 

 1. w celach zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umowy lub innych czynności niezbędnych do realizacji umowy:

 1. przyjmując za podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przepis: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 2. przyjmując następującą długość okresu przetwarzania:

 • do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie – w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową (np. zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),

 • w przypadku braku zawarcia umowy – najpóźniej do chwili przedawnienia roszczeń,

 

 

 1. w celach wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności obowiązków wynikających z przepisów ustaw podatkowych i przepisów o rachunkowości):

 1. przyjmując za podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przepis: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

 2. przyjmując następującą długość okresu przetwarzania – do czasu wypełnienia przez PBHU OBIEKT obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa,

 

 

 1. w celach komunikacji:

 1. przyjmując za podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przepis: art. 6 ust. 1 lit. b) lub lit.(f) RODO,

 2. przyjmując następującą długość okresu przetwarzania:

 • do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie – w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową (np. zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),

 • przez okres prowadzonej komunikacji, nie później niż do złożenia skutecznego sprzeciwu.

 

 

 1. w pozostałych celach realizowanych w ramach tzw. uzasadnionego interesu Administratora Danych (w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa transakcji, ochrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń, wewnętrznych celów analitycznych bądź statystycznych):

 1. przyjmując za podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przepis: art. 6 ust. 1 lit.(f) RODO,

 2. przyjmując następującą długość okresu przetwarzania - do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu PBHU OBIEKT.

 

 

 1. w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych - w celach, na które wyrazili Państwo zgodę, spośród następujących celów:

 • - przekazanie oferty dotyczącej dostawy towarów lub świadczenia usług – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,

 • - marketingowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na cele marketingowe.

przyjmując za podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przepis: art. 6 ust. 1 lit.(a) RODO

 

 

3. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 

 1. podmiotom współpracującym z Administratorem danych, którym powierzył on przetwarzanie Państwa danych osobowych:

 • podwykonawcom - w zakresie związanym z wykonaniem zawartej umowy,

 • biurom księgowym - w celu realizacji transakcji,

 • kancelarii prawnej - w związku z ewentualnym rozwiązywaniem sporów, 

 • serwisom informatycznym - do zapewnienia komunikacji elektronicznej z Państwem oraz archiwizacji informacji,

 • dostawcom usług marketingowych,

 1. osobom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych w strukturze organizacyjnej PBHU OBIEKT, na podstawie i w granicach uzyskanego od PBHU OBIEKT upoważnienia.

 

 

4. W ramach wchodzących w grę podstaw prawnych przetwarzania Państwa danych osobowych, zgodnie z pkt. 2 powyżej, PBHU OBIEKT może przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych:

 1. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres prowadzenia działalności gospodarczej,

 2. numer telefonu, adres e-mail,

 3. numer NIP,

 4. dane transakcyjne (informacje dotyczące zawarcia i wykonania umowy),

 5. dane komunikacyjne (informacje o prowadzonej komunikacji).

 

 

5. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

 

 

6. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: biuro@pbhuobiekt.com, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia nam realizację Państwa zapytania lub wykonanie zawartej z Państwem umowy. 

 

 

9. Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

10. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.